Interneto tinklalapio MOKINKIS naudojimosi taisyklės

Profesionalūs mokytojai ir korepetiroriai

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS/REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE AR
MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO PLATFORMOJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI
SĄLYGAS (TOLIAU –  TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE
SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS
NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) MOKYMO
PASLAUGŲ PLATFORMA IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.MOKINKIS.LT
INTERNETO SVETAINĖJE.
Redakcija įsigalioja nuo 2023 02 21
Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės www.mokinkis.lt ir mokymo platformos funkcijos ir
paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje ar registruodamiesi
ir naudodamiesi mokymo platforma. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis
Interneto svetaine www.mokinkis.lt ir mokymo platforma. Rekomenduojame atsispausdinti arba
atsisiųsti ir saugoti šių Taisyklių kopiją, kad, prireikus, turėtumėte jose pateikiamą informaciją.
Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių
kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas
tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.mokinkis.lt parduotuvės ir (arba) mokymo paslaugų
platformoje naudotojo, ir UAB „Mokinkis“, kaip interneto svetainės www.mokinkis.lt ir mokymo
platformos valdytojo.
Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje ar mokymosi platformoje, turės galimybę
peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje pateikiamos informacijos
ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet
kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto
tinklapyje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje bei taikomuose teisės aktuose.
Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir
kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių
naudodamiesi mokinkis.lt interneto svetaine ir (arba) AUK mokymo platforma.
1. Sąvokos
1.1. Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:
1.1.1. Paskyra – interneto svetainėje www.mokinkis.lt ir (arba) interaktyvioje mokymo
platformoje Kliento sukurta paskyra;
1.1.2. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja mokinkis.lt savarankiškai arba
pagal Pardavėjo pranešimą, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas
sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje. Tuo atveju,
kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti
ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.
1.1.3. Interaktyvi mokymo platforma – tai yra mokinių, mokytojų ir tėvų interaktyvi valdymo ir
mokymo Sistema su mobiliąja ir naršyklės versijomis. Ji yra skirta teikti mokyklos papildomo
mokymo paslaugas mokiniams ir jų tėvams. Sistema turi integruotą sąskaitų išrašymą ir

apmokėjimą, mokymosi progreso sekimą ir kitas mokymąsi palengvinančias funkcijas. Sistema
yra prieinama per desktop kompiuterio naršyklę. Norėdami prisijungti prie AUK mokymosi
paskyros ir naudotis paslaugomis turėtumėte užsiregitruoti čia: www.mokinkis.lt/registracija/;
1.1.4. Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi mokinkis.lt Interneto
svetaine / mokymo platformos mobiliąja aplikacija ir (arba) paslaugomis;
1.1.5. Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą  mokymo platformoje ar mokinkis.lt
elektroninėje parduotuvėje.;
1.1.6. Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą
mokinkis.lt;
1.1.7. Paslaugos – visos paslaugos, kurias mokinkis.lt teikia Klientui Interneto svetainėje ir
(arba) AUK mokymosi platformoje (mobili ir naršyklės versija). Paslaugų, kurios teikiamos tik
Registruotiems klientams aprašą rasite čia mokinkis.lt/paslaugos/.;
1.1.8. Taisyklės – šios naudojimosi mokinkis.lt interneto tinklapiu ir mokymo paslaugų teikimo
platforma taisyklės ir kurios paskelbtos Interneto svetainėje mokinkis.lt;
1.1.9. Mokinkis.lt – UAB „MOKINKIS“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji
akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304412196, buveinės adresas Kauno g 10-9, Vilnius,
Lietuvos Respublika, kuri administruoja Mokinkis.lt i nterneto tinklapį ir mokymosi platformą bei
parduoda savo produktus ir paslaugas;
1.1.10. Pardavėjas – fizinis ar juridinis asmuo parduodantis savo prekes ir paslaugas Interneto
svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje ir su kuriuo Klientas sudaro Pirkimo sutartį.
1.1.11. Pirkimo sutartis – tarp Kliento ir UAB „MOKINKIS“ arba Pardavėjo sudaryta pirkimo-
pardavimo sutartis, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje https://mokinkis.lt//taisykles/.
1.1.12. Interneto svetainė – interneto svetainė pasiekiama adresu https://www.mokinkis.lt/;
1.1.13. Norų sąrašas – Interneto svetainėje esančių prekių sąrašas, kurį sudarė ir išsaugojo
Registruotas klientas.
1.1.14. Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Registruotas klientas, sąrašas.
2. www.Mokinkis.lt ir/ar mokymo platformos paskyra
2.1. Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Mokinkis.lt paslaugomis Jūs turite teisę registruotis
Mokinkis.lt interneto tinklapyje arba mobiliojoje aplikacijoje.
2.2. Registracija Interneto svetainėje ir (arba) mokymo platformos mobiliojoje aplikacijoje yra
nemokama.
2.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio
pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.
2.4. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Mokinkis.lt Paskyrą, taip pat informacija pateikta
naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.
2.5. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu ir (arba) mobiliąja aplikacija, Jūs
patvirtinate ir garantuojate Mokinkis.lt ir Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys
ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo Mokinkis.lt Paskyrą.

2.6. Jeigu Klientas nepateikia arba pateikia neteisingą, netikslią ar neišsamią informaciją arba
nutraukia registracijos procesą neatlikęs visų nurodytų registracijos veiksmų arba Klientas
piktnaudžiauja kurdamas Paskyras, Kliento registracija neįvyksta ir Kliento Paskyra nesukuriama.
Piktnaudžiavimu yra laikomi atvejai, kai Klientas kuria paskyras siekdamas išvengti jam tenkančių
pareigų arba siekdamas apeiti nustatytus ribojimus, santykiuose su Mokinkis.lt.
2.7. Naudojantis Interneto tinklapiu ir (arba) mobiliąja aplikacija neturėtumėte dalintis, perleisti ar
kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims.  Visa atsakomybė už prisijungimo
duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.
2.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo
priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be jūsų žinios,
rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Mokinkis.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų
saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Mokinkis.lt
duomenų apsaugos specialistus el.paštu: duomenuapsauga@Mokinkis.lt. arba tel. nr.:
+37052330108. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros
saugumui.
2.9. Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Mokinkis.lt imsis
pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie jūsų Paskyros būtų sustabdyta nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per 3 dienas nuo tos dienos, kurią buvo gautas toks pranešimas (jeigu pranešimas
pateiktas darbo dieną nuo 7:00 iki 18:00 val.) arba nuo sekančios darbo dienos, jeigu pranešimas
buvo pateiktas ne Mokinkis.lt darbo metu.
2.10. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje
vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų
laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą
taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.
2.11. Naudodamiesi Interneto tinklapiu ir/ar mobiliąja aplikacija patvirtinate, kad laikysitės visų
taikomų teisės aktų reikalavimų.
2.12. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu ir mobiliąja
aplikacija asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų
įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje ir
mobiliojoje aplikacijoje yra draudžiami.
2.13. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika (https://mokinkis.lt/privatumo-politika) ir
Pirkimo sutartimi (Mokinkis.lt/taisykles).
2.14. Jūs turite teisę bet kada pateikti prašymą dėl savo Paskyros panaikinimo, pateikdami savo
prašymą Mokinkis.lt.
2.15. Po Jūsų prašymo gavimo prieiga prie Paskyros yra panaikinama, tačiau Mokinkis.lt Jūsų
Paskyroje pateiktus duomenis saugos dar 6 mėnesius po prieigos prie Paskyros panaikinimo dienos.
Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atkurti savo Paskyrą neprarasdamas jokios informacijos,
pateikdami rašytinį prašymą Mokinkis.lt Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje
nurodytais kontaktais.
2.16. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus galutinai ištrinta.

2.17. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra
sunaikinama, tačiau pagal vartotojo vardą, kuriuo skelbėte informaciją, Jūsų nebus įmanoma
identifikuoti.
2.18. Mokinkis.lt turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra, jeigu Jūs pažeidžiate šias
Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę, vidinę mokymo paslaugų teikimo valdymo
Sistema ar kitas mokinkis.lt teikiamas mokymo paslaugas. Apie paskyros sustabdymą ir jūsų
padarytus pažeidimus Jūs būsite informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Paskyra tokiu
atveju bus aktyvuota tik po to, kai pašalinsite šių Taisyklių pažeidimus ir pateiksite Mokinkis.lt
įrodymus. mokinkis.lt pasilieka teisę ištrinti jūsų Paskyrą, jeigu Taisyklių pažeidimų nepašalinate per
30 dienų nuo Paskyros sustabdymo.
2.19. Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite
pirkti mokinkis.lt prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.
2.20. Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie
pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į mokinkis.lt telefonu +370 606
79040 arba el. paštu: info@mokinkis.lt.
3. Pirkimo procesas
3.1.  Kiekviena Klientė gali naudotis Interneto svetaine ir (arba) mokymo paslaugų teikimo platforma,
nepriklausomai nuo to ar ji yra užregistravusi Paskyrą ar ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto
adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti
prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Interneto
svetainėje ir (arba) vidinėje mokymo paslaugų teikimo patformoje.
3.2. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros.
3.3. Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį,
kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą
pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.
3.4. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su atitinkamu prekės Pardavėju (galiojančią Pirkimo
sutarties redakciją rasite čia mokinkis.lt/taisykles).
3.5. Mokinkis.lt parduotuvėje yra dviejų rūšių prekės. Tai fizinės (materialinės) prekės, kurias galite
įsigyti ir jos bus atsiunčiamos paštomatu. Taip pat galite įsigyti elektronines autorines užduotis,
knygas, partnerių siūlomas prekes, prekių rinkinius ir pan.
3.6. Jeigu ketinate pirkti elektronines, spausdinimui skirtas knygas, jūs galėsite atsiskaityti tokiais
būdais, kurie atsisakitymo metu pateiks jūsų asmens duomenis (Pilną vardą pavardę ir/arba asmens
kodą). Jo pagrindu ant .pdf dokumento (-ų), kuriuos pirksite bus sukurtas unikalus vandens ženklas
bei užkodavimas. Jeigu jūsų turimas dokumentas kažkur nutekėtų, bus aišku kas jį nutekino. Dėl to
primygtinai siūlome laikytis autorių teisių ir neplatinti jūsų turimo dokumento niekam, nes nežinote
kam paskui tą dokumentą paplatins kiti. Visos parsisiųstos elektroninės knygos ir pratybos yra skirtos
tik asmeniniam jūsų naudojimuisi. Failai nėra skirti jūsų tolimesnėms giminėms, pusbroliams, tetoms,
dėdėms, bendraklasiams, jūsų vaikų bendraklasiams, ir visiems kitiems su jūsų artimiausia šeima
nesusijusiais žmonėms. Dokumentas yra skirtas naudotis jums, jūsų vaikams, sesėms, broliams
(patys artimiausi šeimos nariai).

3.7. Atsargiai pateikite elektroninius autorinius kūrinius mažamečiams vaikams, nes jie gali
neatsakingai tais kūriniais pasidalinti su savo draugais ar bendraklasiais. Jeigu taip nutiktų – toks
pasidalinimas bus jūsų atsakomybė. Savo vardu parsisiųstus dokumentus saugokite tik savo
kompiuteryje, atminties laikmenose ir kitose tik jums priklausančiose saugiose duomenų saugojimo
priemonėse.
3.8. Už autorių teisių pažeidimą jeigu dokumentas (su jūsų individualiais duomenimis) yra randamas
internete, viešuose ir neviešuose asmenų kompiuteriuose, randamas atspausdintas padėtas viešai
prieinamose vietose bauda gali svyruoti nuo 500 eur iki 10 000 eur. Baudos dydis priklauso nuo
sukeltos žalos dydžio. Teisėja gali paskirti ir kitas papildomas priemones neteisėtai veiklai sustabdyti
ar sustabdyti nuo būsimo vykdymo.
3.9. Po apmokėjimo už užsakytas prekes, Jūsų užsakymas bus perduotas vykdyti Pardavėjams, kurie
parduoda Jūsų užsakytas prekes.
3.10. Apie jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu ir sms žinute.
4. Interneto svetainės ir vidinės mokymo paslaugų teikimo valdymo Sistemos (CRM)
turinys.
4.1. Interneto tinklapyje bei vidinėje mokymo paslaugų teikimo valdymo Sistemoje (CRM)
pateikiami mokinkis.lt bei Pardavėjų prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos. Taip pat
pateikiami mokytojų kontaktai, pamokų informacija, lokacijos, kuriose tos pamokos vyksta.
4.2. Kiekvienas Pardavėjas atsako už savo pateiktų prekių pasiūlymų, aprašymų ar vizualizacijų
(įskaitant funkcijas, specifikacijas ir kainas) išsamumą, tikslumą, patikimumą, pagrįstumą ar
savalaikiškumą. Interneto svetainėje ir (arba) vidinėje mokymo platformoje pateikiamų prekių ir
paslaugų prieinamumas bei informacija gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
4.3. Tam tikri produktai gali būti paženklinti amžiaus apribojimais arba skirti tik tam tikro amžiaus
asmenims. Užsisakydami prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, jūs patvirtinate, kad
esate reikalaujamo minimalaus amžiaus.
5. Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys
5.1. Mokinkis.lt suteikia teisę jums skelbti savo turinį  (informaciją, turinį ar medžiagą komentaruose ar
kituose tinklalapio vietose) Interneto svetainėje arba vidinėje mokymo paslaugų platformoje.
Paskelbdami bet kokį turinį  (informaciją, turinį ar medžiagą komentaruose ar kituose tinklalapio
vietose) Interneto svetainėje arba mokymo paslaugų platformoje, Jūs suteikiate mokinkis.lt neribotą
teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones,
perleisti tretiesiems asmenims ir suteikti jiems paskelbto turinio atžvilgiu analogiškas teises, kurios
nurodytos šiame punkte, bei kitaip naudoti visą ir bet kurią dalį Jūsų paskelbto turinio mokinkis.lt
nuožiūra pasirinktais būdais, tikslais ir apimtimi neribotoje teritorijoje. Jei nenorite, kad mokinkis.lt
naudotų jūsų skelbiamą turinį, jūs tokio turinio turėtumėte neskelbti.
5.2. mokinkis.lt nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:
5.2.1. išlaikyti kliento paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;
5.2.2. mokėti kompensaciją už kliento paskelbtą turinį ar idėjas;
5.2.3.  atsakyti ar kitaip reaguoti į Kliento paskelbtą turinį ar idėjas.

5.3. Jūs suteikiate mokinkis.lt teisę naudoti bet kokį pavadinimą (vardus), susijusį su bet kokiu turiniu
ar idėja, kurią jūs padarėte prieinamą mokinkis.lt, tačiau mokinkis.lt neprivalo naudotis šia teise ir
susieti turinio.
5.4. Klientas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Kliento viešai paskelbtas turinys, įrašas ar
nuomonė yra:
5.4.1. teisingi, tikslūs ir teisėti;
5.4.2. nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.
5.5.  Klientui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią,
intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų
asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų
programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią
komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją
arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.
5.6. Turinys laikomas draudžiamu, jei:
5.6.1. yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;
5.6.2. pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;
5.6.3. yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant mokinkis.lt) teises, įskaitant
patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar
bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir
galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;
5.6.4. prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;
5.6.5. yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar
žeminantis  kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;
5.6.6. yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu
dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar
negalios;
5.6.7. yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią
grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;
5.6.8. jame pateikiamos skelbimų, nepageidaujamų aprašymų ar brukalų nuorodos į kitas
interneto svetaines ar asmenis be išankstinio rašytinio mokinkis.lt leidimo;
5.6.9. publikuojamas kito verslo subjekto ar asmens, įskaitant mokinkis.lt, su juo susijusius
darbuotojų ir atstovų, vardu;
5.6.10. yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip
trukdyti mokinkis.lt Interneto svetainės ir (arba) mokymo paslaugų platformos veiklai ar
mokinkis.lt partneriams.
5.7. Jei paskelbsite šių Naudojimosi sąlygų 5.5 ir 5.6 punktuose nurodytą turinį arba mokinkis.lt ar kita
trečioji šalis nustatys, kad Jūsų paskelbta informacija neatitinka šių Naudojimosi sąlygų 5.4 punkte
nustatytų kriterijų, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Jums, o toks pažeidimas bus laikomas

esminiu Naudojimosi sąlygų pažeidimu, kuriam esant mokinkis.lt pasilieka teisę Jūsų Paskyrą ištrinti
be išankstinio įspėjimo. Apie Paskyros ištrynimą būsite informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto
adresu.
5.8. mokinkis.lt, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris
gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.
5.9. mokinkis.lt pasilieka teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra stebėti, vertinti ir analizuoti Jūsų
skelbiamą turinį ir naudojimąsi Interneto svetaine ir Mobiliąja aplikacija bei prieiga prie jų, įskaitant
nustatyti, ar laikomasi šių Taisyklių ir visų kitų naudojimosi taisyklių, kurias Mokinkis.lt gali nustatyti.
5.10. mokinkis.lt taip pat turi teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra redaguoti, perkelti, ištrinti arba
atsisakyti padaryti prieinamą turinį, esantį Interneto svetainėje ir vidinėje mokymo paslaugų
platformoje, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Taisyklių pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar tai
būtų teisinės ar kitos priežastys.
5.11. Nepaisant šios pirmiau paminėtos teisės, Klientas yra visiškai atsakingas už visą savo paskelbtą
turinį ir įsipareigoja atlyginti mokinkis.lt žalą atsiradusias dėl Kliento paskelbto turinio.
6. mokinkis.lt teisės
6.1. mokinkis.lt turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto
svetainės ir (arba) mokymo paslaugų platformos funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą
Interneto svetainėje ir (arba) mokymo paslaugų platformoje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.
6.2. Mokinkis.lt turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti mokinkis.lt Interneto
svetainės ir (arba) mokymo paslaugų platformos veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju,
Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per
mokinkis.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.
6.3. Kliento veiksmams Interneto svetainėje ir (arba) mokymo paslaugų platformoje yra taikoma viešai
skelbiama šių Taisyklių redakcija. Mokinkis.lt turi teisę pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams
pakeisti Taisykles ir jose numatytą paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar
nutraukti Paslaugų teikimą ir tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo mokinkis.lt momento. Apie
pasikeitusias Taisykles Registruoti klientai yra informuojami elektroniniu paštu, o pirkdami prekes
pirmą kartą po Taisyklių pasikeitimo, privalo susipažinti su Taisyklių pakeitimais ir, jei su jais sutinka,
patvirtinti tai pažymėdamas varnele prieš pateikdama užsakymą.
6.4. Jei Klientas bando pakenkti mokinkis.lt darbo stabilumui, saugumui mokinkis.lt turi teisę savo
nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Kliento prieigos prie mokinkis.lt interneto svetainės
galimybę arba panaikinti Kliento Paskyrą be išankstinio pranešimo. Jeigu Klientas nevykdo kitų savo
įsipareigojimų mokinkis.lt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti Kliento prieigą prie paskyros ir
informuoti Klientą apie nustatytus pažeidimus. Jeigu pažeidimas per 7 d. neištaisomas, Mokinkis.lt turi
teisę panaikinti Kliento Paskyrą.
7. Trečiųjų šalių interneto svetainės
7.1. Interneto svetainėje ir (arba) mokymosi platformoje (bei jos Mobiliojoje aplikacijoje) gali būti
pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios
nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas mokinkis.lt
nereiškia mokinkis.lt pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar
informacija.

7.2. mokinkis.lt neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas,
esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su
kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja mokinkis.lt. Mokinkis.lt neatsako už tokių svetainių ar
platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar
platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis
rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo
politiką).
8. Konfidencialumas
8.1. Paslaugų teikimo metu mokinkis.lt tvarko Jūsų  asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės
informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą
informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir mokinkis.lt santykiais.
Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie
susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais  ar
atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu.
8.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta
kitaip arba kai atskleisti informaciją mokinkis.lt įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja
įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.
9. Garantijų netaikymas
9.1. mokinkis.lt neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi mokinkis.lt Internetiniu
tinklapiu, mokinkis.lt sistema, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas yra pats atsakingas
už naudojimasi Interneto tinklapiu ar mobiliąja aplikacija. mokinkis.lt ir/ar Pardavėjų garantijos,
susijusios su prekių pirkimu-pardavimu  yra nurodytos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse.
9.2. Taikoma tik Pardavėjams. mokinkis.lt Pardavėjams neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės
ir/ ar mobiliosios aplikacijos funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti
naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. Mokinkis.lt, jos licencijarai ir tiekėjai, kiek tai
leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas pardavimų
garantijas. Mokinkis.lt ir jos filialai, licenciarai ir tiekėjai neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės
ir mobiliosios aplikacijos turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio
atnaujinimo. Jokia Interneto tinklapyje ar Mokinkis.lt mobiliojoje pateikta informacija Pardavėjams
nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta  šiose Taisyklėse.
10. Atsakomybės ribojimas
10.1. Taikoma tik Pardavėjams. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus
Mokinkis.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus ir/ar pasekmes, kilusias Pardavėjui,
Mokinkis.lt atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja
teisės aktams, Mokinkis.lt, jos filialai, jos licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys,
nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius,
baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų
arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, Mokinkis.lt sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio
naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to ar 
Mokinkis.lt yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų
reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos
tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.

10.2. Tuo atveju, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus Mokinkis.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus
pažeidimus ir/ar pasekmes, kilusias Pirkėjui, Mokinkis.lt atsakomybė nustatoma vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais.
11. Intelektinė nuosavybė
11.1. Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir
kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų  Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės
aktų ir priklauso Mokinkis.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų
savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu bei mobiliąja
aplikacija Jūs neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius
kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu
tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos turinį bet kurioje kitoje
svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.
11.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Mokinkis.lt turi
išimtines teises į Mokinkis.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Mokinkis.lt prekės ženklo
jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių  veiksmų,
kurie prieštarauja Mokinkis.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Mokinkis.lt ir
tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Mokinkis.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra
suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant Mokinkis.lt Paskyrą ir
naudojantis Interneto tinklapiu ir/ar mobiliąja aplikacija. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti
jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Mokinkis.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai
Interneto tinklapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie
intelektinės nuosavybės teises.
11.3. Mokinkis.lt internetinėje parduotuvėje yra sukelta nepriklausomų kūrėjų (mokytojų, korepetitorių
ir kitų kūrėjų) sukurtos mokymosi priemonės ir kita medžiaga. Ji yra parduodama tik perkančiajam
asmeniui ir yra saugoma autorių teisių. Bet koks elektroninėje parduotuvėje nusipirktas autorinis
kūrinys priklauso tai autorei, kuri jį sukūrė ir gali būti platinamas, kopijuojamas ar perduodamas tik su
tos autorės rašytiniu sutikimu. Bet koks nelegalus kūrinių platinimas yra baudžiamas LR įstatymų
nustatyta tvarka.
12. Skundai
12.1. Jei turite nusiskundimų dėl Mokinkis.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą
kreipiantis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį
nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite kokių veiksmų
atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate.
13. Kita
13.1. Taikoma teisė. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai
taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie
nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų
taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.
13.2. Galiojimas. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu ir mokymosi platforma
(jos Mobiliąja aplikacija ir internetine svetaine). Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios
paslaugų Jums teikimo metu.

13.3. Pakeitimai. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus
skelbiama viešai Mokinkis.lt Interneto svetainėje ir (arba) mokymosi platformoje (bei jos Mobiliojoje
aplikacijoje). Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su
Mokinkis.lt.
13.4. Negaliojimas. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje
institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka
galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų
galiojanti, vykdytina ir teisėta.
13.5. Vykdymas. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir Mokinkis.lt. Jokia kita šalis nėra įpareigota
vykdyti šių Taisyklių.

Ar pasiruošę sustiprinti savo žinias?

Mokinkis, siekiantiems daugiau.

Krepšelis0
Nėra produktų krepšelyje
Tęsti apsipirkimą
0
+370 606 79040